ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувана на: 2018-03-27

Прикачени файлове: 1

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД  № 110 от 27.03.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

ОТКРИВА:

I. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим  имот – частна общинска собственост :

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.492  с местонахождение: гр. Гурково, ул. „Патриарх Евтимий” №5, с площ 3 745 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За обект „Комплекс за социални грижи”, с номер по предходен план XVI-492, в кв.36 по плана на гр. Гурково, ведно със сградите, които попадат в имота  с идентификатори 18157.501.492 .1 със застроена площ от 627 кв.м., 18157.501.492.2 със застроена площ от 146 кв.м., 18157.501.492.3 със застроена площ от 366 кв.м.

С предназначение - за извършване в наетия имот само на дейности по предоставяне на социална услуга „Дом за стари хора” в специализирана институция при спазване и прилагане на всички изисквания, стандарти и критерии на ЗСП и ППЗСП.

  1. Конкурсът ще се проведе по реда на раздел III от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществона 27.04.2018г. от 14.00 часа в сградата на Община Гурково..
  2. Минимална конкурсна цена – 7 400.00 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, месечен наем;
  3. Депозит за участие в конкурса е в размер на 7 400.00 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС
  4. Офертите за участие в конкурса се подават до 17.00ч. на 26.04.2018г.  в стая № 10 в Община Гурково.
  5. Оглед на имота може да се извършва на място, всеки работен ден от 08:00 до
    15.00 часа до изтичане срока за подаване на офертите за участие, в присъствието на служител на Община Гурково и след закупуване на конкурсната документация.
  6. Конкурсната документация, на стойност 100.00 лв./сто лева/, се закупува от стая № 7, ет.2 на Община Гурково до 17.00 часа на 26.04.2018г. срещу квитанция за внесена сума в касата на Общината.

 

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ