ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102 от 21.03.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2018-03-23

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж:

 

І. на двуетажна сграда със застроена площ от 200 кв.м./двеста кв.м./ и разгъната застроена площ /РЗП/ от 400кв.м./четиристотин кв.м./ върху имот – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1045, общ. Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Ал. Батенберг, с площ 402 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 1045, квартал 26,парцел: XVII

Търгът ще се проведе на 24.04.2018г. от 1030 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 10270.00 /десет хиляди двеста и седемдесет / лева, без ДДС, пазарнастойност на учреденото право на строеж

 

ІІ. на жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

област

Населено място

идентификатор

площ в

кв.м.

Първоначална тръжна цена/нaУПС
без ДДС

Час на търга

1

Стара Загора

Гурково

18157.98.958

288

1200.00 лв.

1100

2

Стара Загора

Гурково

18157.98.961

245

1020.00 лв.

1115

3

Стара Загора

Гурково

18157.98.962

296

1230.00 лв.

1130

4

Стара Загора

Гурково

18157.98.965

248

1030.00 лв.

1145

5

Стара Загора

Гурково

18157.98.966

275

1150.00 лв.

1200

6

Стара Загора

Гурково

18157.98.971

280

1170.00 лв.

1215

7

Стара Загора

Гурково

18157.98.973

275

1150.00 лв.

1230

8

Стара Загора

Гурково

18157.501.2054

363

1240.00 лв.

1245

9

Стара Загора

Гурково

18157.501.2027

351

1250.00 лв.

1300

10

Стара Загора

Гурково

18157.501.2055

432

1480.00 лв.

1315

11

Стара Загора

Гурково

18157.501.2026

352

1250.00 лв.

1330

12

Стара Загора

Гурково

22767.501.667

380

1080.00 лв.

1345

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 24.04.2018г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 38203.132.6 по кадастралната карта на с. Конаре, местност “Гъстака”, с площ
1963 кв.м., Категория на земята: VI. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе

Търгът ще се проведе на 24.04.2018г. от 1400 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 80.00 /осемдесет / левабез ДДС годишна аренда за целия имот

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 23.04.2018г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 23.04.2018г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 15.05.2018г. при същите условия, като депозитите да се приемат 14.05.2018г. включително

За справки: тел: 04331/22-60

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ