ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № 7 и № 8 от 03.01.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2018-01-04

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение № 1 с полезна площ от 20 /двадесет/ кв.м., представляващо част от сграда - бивша Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2, застроена площ на сградата от 152кв.м., брой етажи : 1 /един/, предназначение : Друг вид обществена сграда, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

Търгът ще се проведе на 06.02.2018г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена – 57,22 лв. /петдесет и седем лева и двадесет и две ст./ без ДДС, месечен наем.

 

ІI. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение № 3 с полезна площ от 50 /петдесет/ кв.м.,представляващо част от сграда - бивша Автоспирка, с идентификатор на сградата 22767.501.449.2, застроена площ на сградата от 152кв.м., брой етажи : 1 /един/, предназначение : Друг вид обществена сграда, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

Търгът ще се проведе на 06.02.2018г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена – 148,77 лв. /сто четиридесет и осем лева и седемдесет и седем ст./ без ДДС, месечен наем.

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа 05.02.2018г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 05.02.2018г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 20.02.2018г.по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 19.02.2018г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ