ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 533, 534, 535, 536 от 15.11.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-11-16

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за ПРОДАЖБА на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Сграда с идентификатор 44776.501.77.1 по кадастралната карта на с. Лява река, общ. Гурково със застроена площ 168 кв.м., брой етажи: 1 с предназначение: Сграда за образование / не се използва по предназначение като училище/, Конструкция на сградата: полумасивна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44776.501.77

Търгът ще се проведе на 19.12.2017г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 5140.00 лева /пет хиляди сто и четиридесет лева/, без ДДС за целия имот

 

ІI. Публичен търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 18157.274.107 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 535 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 19.12.2017г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 22.00 лева /двадесет и два лева/, без ДДС годишен наем за целия имот

 

ІІI. Публичен търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 38203.79.4 по кадастралната карта на с. Конаре, общ.Гурково, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 7572кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ. Начин на трайно ползване: етерично-маслодайна култура

Търгът ще се проведе на 19.12.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 234.00 лева /двеста тридесет и четири лева/, без ДДС годишна аренда за целия имот

 

  1.  Поземлен имот с идентификатор 38203.106.4 по кадастралната карта на с. Конаре, общ.Гурково, Местност: Посран дол, с площ 11407 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: VІ. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 19.12.2017г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 420.00 лева /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС годишна аренда за целия имот

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 18.12.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 18.12.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 09.01.2018г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 08.01.2018г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ