ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 от 17.08.2017г. и ЗАПОВЕД № 360 от 23.08.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-08-28

Прикачени файлове: 0

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 от 17.08.2017г.и
ЗАПОВЕД № 360 от 23.08.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за ПРОДАЖБА на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 18157.91.507 по кадастралната карта на гр. Гурково, с площ 5000 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория на земята при неполивни условия: 9, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 29.09.2017г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 3300.00 лв. / три хиляди и триста лв./, без ДДС за целия имот

  1. Поземлен имот с идентификатор 18157.91.508по кадастралната карта на гр. Гурково, с площ 6764 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория на земята при неполивни условия: 9, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 29.09.2017г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 5100.00 лв. /пет хиляди и сто лв./, без ДДС за целия имот

 

ІІ. Публичен търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 38203.96.20 по кадастралната карта на с. Конаре, местност “Калайков мост”, с площ 11391 кв.м., Категория на земята: V. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 29.09.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 420.00 лева /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС годишна аренда за целия имот

 

III. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на кафе – автомати, върху недвижими имоти – общинска собственост с обща квадратура 7кв.м. за монтиране на 7 броя кафе – автомати по схеми одобрени от Главния архитект на Община Гурково, както следва:

-          5 броя в гр. Гурково;

-          1 брой в с. Паничерево, общ. Гурково;

-          1 брой в с. Конаре, общ. Гурково,

Търговете ще се проведат на 29.09.2017г. от 11.15 часа, в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 25.00 лв./ кв.м.(двадесет и пет лева за един кв.м.), без ДДС месечен наем, като

След приключване на наддаването за първия терен веднага да започне наддаване за следващия по ред терен.

ІV. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 2902 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./,. Номер по предходен план: 989, квартал 64, парцел ІІІ /трети/

Търгът ще се проведе на 29.09.2017г. от 13.00 часав Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 4300.00 лв., без ДДС годишен наем за целия имот.

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 28.09.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 28.09.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 13.10.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 12.10.2017г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ