ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 249, 250, 251, 252, 253 от 13.06.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-06-20

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

І. Открива процедура за избор на оператор на язовирната стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставяне под наем на Микроязовир – публична общинска собственост:. представляващ: Микроязовир, с. Паничерево разположен в:

  • поземлен имот с идентификатор 22767.177.236, с площ 31663 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, общ. Гурково, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Водоем
  • поземлен имот с идентификатор 22767.177.244 с площ на имота 21682кв.м, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

Търгът ще се проведе на 27.07.2017г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 550.00 лв. /петстотин и петдесет лв./годишен наем.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 58894.79.305 по кадастралната карта на с. Пчелиново, общ. Гурково
с площ 963 кв.м.
Местност: Рубина круша, Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 27.07.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 33.00 лв. /тридесет и три лв./, без ДДС годишен наем за целия имот

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж, за гаражи с №№ 15, 16 и 18 всеки един с площ от 24 кв.м./двадесет и четири кв.м./ в УПИ VIII-1115 в кв. 33 по плана на гр. Гурково, с идентификатор 18157.501.2137 /стар идентификатор 18157.501.975/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, одобрени със Заповед № 18-3/18.01.2010 год. на Изпълнителен директор на АГКК с идентификатор 18157.501.2137, и граници на целия имот:

Север –Общински имот, Деньо и Катерина Деневи;

Изток – Златка и Иван Нейкови, Стойко Георгиев Нейков;

Запад – Общински имот;

Юг – Общинско имот,

при условията на регулационния план

Търговете ще се проведат на 27.07.2017г. от 11.15 часа, в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, без ДДС пазарна стойност на Правото на строеж,

След приключване на наддаването за първия ГАРАЖ веднага да започне наддаване за следващия по ред ГАРАЖ.

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 26.07.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 26.07.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 17.08.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 16.08.2017г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ