ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 138, 139, 140, 141 от 07.04.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-04-10

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години

1. Поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 38203.95.25 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 22443 кв.м., Категория на земята: V, Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 11.05.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 820.00 лв. /осемстотин и двадесет лв./годишна аренда за целия имот

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

2. Сграда с идентификатор 38203.501.340.2, със застроена площ 113кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за образование. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 38203.501.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Конаре, общ. Гурково

Търгът ще се проведе на 11.05.2017г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 1350.00 лв. /хиляда триста и петдесет лв./, без ДДС годишен наем за целия имот

3. Поземлен имот с идентификатор 38203.501.607 по кадастралната карта на с.Конаре, общ. Гурково с площ 1294 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.)

Търгът ще се проведе на 11.05.2017г. от 11.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 512.00 лв. /петстотин и дванадесет лв./, без ДДС годишен наем за целия имот

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

4. Поземлен имот с идентификатор 22767.501.286 по кадастралната карта на с. Паничерево,
общ. Гурково, ул. “Трите върха” № 19, с площ 525 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, Номер по предходен план: 286, квартал: 21, парцел ІV, по плана на с. Паничерево, общ. Гурково

Търгът ще се проведе на 11.05.2017г. от 11.45часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 2010.00 лв. /две хиляди и десет лева/, без ДДС за целия имот

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 10.05.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 10.05.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 18.05.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 17.05.2017г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ