ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 479 / 480 / 481 и 482 от 30.10.2014 г. и №469 от 26.09.2014 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 и 499 от 15.12.2014 г. НА КМЕТА НА

Публикувана на: 2014-12-18

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

 1. Отдаване под аренда за срок от 10 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.66.312 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 6819 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.66.310, 18157.66.4, 18157.76.678, 18157.66.18, 18157.66.414.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 09,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 180,00 лева за целия имот.
 2. Отдаване под аренда за срок от 10 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.66.120 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 1999 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.66.188, 18157.66.310, 18157.66.414, 18157.66.119.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 50,00 лева.
 3. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 38203.106.4 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково, с площ 11407 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 38203.106.614, 38203.108.810, 38203.106.3, 38203.106.611.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2014 г. от 10,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 370,00 лева за целия имот.
 4. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 38203.89.70 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково, с площ 2943 кв.м., Категория на земята: V. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 38203.87.596, 38203.87.613, 38203.89.107, 38203.89.547, 38203.89.596.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 90,00 лева за целия имот.
 5. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 38203.89.107 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково, с площ 6075 кв.м., Категория на земята: V. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 38203.89.70, 38203.87.613, 38203.88.1, 38203.89.547.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 11,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 190,00 лева за целия имот.
 6. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 58894.88.752 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, с площ 3973 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 58894.88.711, 58894.99.273, 58894.88.776, 58894.89.743, 58894.88.817, 58894.88.690, 58894.82.693.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 12,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 120,00 лева за целия имот.
 7. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 58894.94.963 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, с площ 5155 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 58894.86.110, 58894.94.73, 58894.94.962, 58894.87.275, 58894.87.293.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 12,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 156,00 лева за целия имот.
 8. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 58894.95.958 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, с площ 1496 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 58894.95.911, 58894.95.959.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 13,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 45,00 лева за целия имот.
 9. Отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 58894.95.911 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, с площ 6582 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 58894.95.928, 58894.95.914, 58894.95.114, 58894.95.960, 58894.95.959, 58894.95.958, 58894.86.110.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 200,00 лева за целия имот.
 10. Учредяване възмездно право на строеж върху 100 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 18157.501.863, с площ 344 кв.м., ул.”Латинка” №32 по кадастралната карта на гр. Гурково, при граници на имота: 18157.501.2048, 18157.501.825, 18157.501.824, 18157.501.864, 18157.501.2047.
  Търгът ще се проведе на 23.01.2015 г. от 14,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 500,00 лева за целия имот.
  Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 22.01.2015 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 22.01.2015 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 30.01.2015 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

МЕНЮ