ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 от 02.03.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2017-03-06

Прикачени файлове: 0

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 от 02.03.2017г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

О Б Я В Я В А:

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 18157.63.2 по кадастралната карта на гр. Гурково, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 523кв.м. Категория при неполивни условия: V. Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 14.00 лв. /четиринадесет лв./ годишна аренда за целия имот

2. Поземлен имот с идентификатор 38203.79.1 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 4581кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ Начин на трайно ползване: етерично - маслодайна култура

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 142.00 лв. /сто четиридесет и два лв./ годишна аренда за целия имот

3. Поземлен имот с идентификатор 38203.80.1 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 5961кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ Начин на трайно ползване: етерично - маслодайна култура

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 11.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 185.00 лв. /сто осемдесет и пет лв./ годишна аренда за целия имот

4. Поземлен имот с идентификатор 38203.31.98 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 10588кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ Начин на трайно ползване: етерично - маслодайна култура

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 11.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 328.00 лв. /триста двадесет и осем лв./ годишна аренда за целия имот

5. Поземлен имот с идентификатор 21124.57.418 по кадастралната карта на с. Димовци, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 1263кв.м. Категория при неполивни условия: VІ Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 12.00часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 30.00 лв. /тридесет лв./ годишна аренда за целия имот

6. Поземлен имот с идентификатор 38203.80.9по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 671кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 12.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от18.00 лв. /осемнадесет лв./ годишна аренда за целия имот

7. Поземлен имот с идентификатор 38203.81.12 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 1601кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 12.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 44.00 лв. /четиридесет и четири лв./ годишна аренда за целия имот

8. Поземлен имот с идентификатор 38203.96.20 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 11391кв.м. Категория при неполивни условия: V Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 12.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 420.00 лв. /`четиристотин и двадесет лв./ годишна аренда за целия имот

9. Поземлен имот с идентификатор 38203.106.4 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 10588кв.м. Категория при неполивни условия: VІ Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 06.04.2017г. от 13.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 420.00 лв. /`четиристотин и двадесет лв./ годишна аренда за целия имот

 

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 05.04.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 05.04.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 13.04.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 12.04.2017г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ