ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 551, 552, 553, 554, 555 от 12.12..2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-12-13

Прикачени файлове: 0

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 551, 552, 553, 554, 555 от 12.12..2016г.
 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1.Oбособена част с площ 35 кв.м./тридесет и пет кв.м./ от Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 44776.501.77.2.2 по кадастралната карта на с. Лява река, общ. Гурково със застроена площ 86 кв.м./осемдесет и шест кв.м./ с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност - Магазин, находящ се в с. Лява река, общ. Гурково

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 6.00 лв. за 1кв.м. /шест лв. за един кв.м./, без ДДС годишен наем за целия имот.

ІІ. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

2. Поземлен имот с идентификатор 38203.97.4 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 673кв.м. Категория при неполивни условия: V. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 23.00 лв. /двадесет и три лв./ годишна аренда за целия имот

3. Поземлен имот с идентификатор 38203.97.5 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 575кв.м. Категория при неполивни условия: V. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 20.00 лв. /двадесет лв./ годишна аренда за целия имот

4. Поземлен имот с идентификатор 38203.97.6 по кадастралната карта на с. Конаре, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 437кв.м. Категория при неполивни условия: V. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 11.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 15.00 лв. /петнадесет лв./ годишна аренда за целия имот

5. Поземлен имот с идентификатор 18157.183.17 по кадастралната карта на гр.Гурково, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с площ 1194кв.м. Категория при неполивни условия: ІХ. Начин на трайно ползване: Лозе

Търгът ще се проведе на 13.01.2017г. от 11.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 30.00 лв. /тридесет лв./ годишна аренда за целия имот

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 12.01.2017г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 12.01.2017г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 24.01.2017г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 23.01.2017г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ