ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 454, 455, 456, 457 от 20.10..2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-10-25

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 18157.79.30 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 412 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория: IX, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 500.00 лева.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

2. Сграда с идентификатор 38203.501.284.1 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково с площ 42 кв.м./четиридесет и два кв.м./ построена в поземлен имот с идентификатор 38203.501.284, целия с площ 1020 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 50.00 лв., без ДДС месечен наем за целия имот.

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху имоти – частна общинска собственост, представляващ:

3. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.863 с площ 344 кв.м., ул.”Латинка” № 32,ТПТ: Урбанизирана НТП: Ниско застрояване/до 10м./ Номер по предходен план: 863, квартал: 59, парцел: XVIІ

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 510.00 лв., без ДДС пазарна стойност на ОПС.

ІV. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 години на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 21124.57.714 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, Местност: Брестовенски алчак с площ 1200 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория: VI, Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 34.00 лв. /тридесет и четири лв./, без ДДС годишна аренда за целия имот.

  1. Поземлен имот с идентификатор 21124.57.715 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, Местност: Брестовенски алчак с площ 1313 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория: VI, Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 25.11.2016г. от 11.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 37.00 лв. /тридесет и седем лв./, без ДДС годишна аренда за целия имот.

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 24.11.2016г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 24.11.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 09.12.2016г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 08.12.2016г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ