Oткрита процедура за предоставяне на концесия за УСЛУГА върху обект МИКРОЯЗОВИР, с.Паничерево, общ.Гурково, представляващ ИМОТ с идентификатор 22767.177.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево, общ.Гурково, с площ от 31663кв.м. /тридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, находящ се в землището на с.Паничирево, Община-Гурково

Публикувана на: 2016-10-11

Прикачени файлове: 1

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на основание Решение № 172, по протокол № 13 от 29.09.2016 год. на Общински съвет Гурково и в изпълнение начл.43 от Закона за концесиите и на основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” (http://dv.parliament.bg/) на 06.10.2016 год. под № 1 и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000831, Община Гурково обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на:

МИКРОЯЗОВИР, с.Паничерево, общ.Гурково, представляващ ИМОТ с идентификатор 22767.177.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево, общ.Гурково, с площ от 31663кв.м., чиято язовирна стена  е разположена в поземлен имот с идентификатор 22767.177.244 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-37/25.06.2010г. на Изп.директор на АГКК, с площ на имота 21682кв.м, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване-за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

Предмет на концесията: концесия за услуга

Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията: рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа дейност.

Срок на концесията: 20 години

Вид на процедурата: открита процедура

Гаранция за участие в процедурата: 500 лв.

Срок за получаване на документацията за участие в процедурата – до 08.11.2016 год.

Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: 60 лв., платими в касата на Община Гурково.

Място и срок за подаване на заявленията, офертите и съпровождащите ги документи: до 11.11.2016 г.

Място и дата на отваряне на офертите15.11.2016 г.

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ