ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 от 19.08.2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-08-26

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18157.501.666.1.2 с площ 190.23кв.м., с предназначение: За обслужваща дейност за битови услуги. Самостоятелния обект е част от сграда с идентификатор 18157.501.666.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.501.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково. Помещението се отдава под наем с предназначение за транспортна дейност-обществен превоз на пътници.

Търгът ще се проведе на 27.09.2016г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 300.00 /триста / лева, без ДДС месечен наем за целия имот.

ІІ.Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, на жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

област

Населено място

идентификатор

площ в

кв.м.

Първоначална тръжна цена/naОПС
без ДДС

Час на търга

1

Стара Загора

Гурково

18157.98.958

288

1200.00 лв.

1045

2

Стара Загора

Гурково

18157.98.959

286

1190.00 лв.

1100

3

Стара Загора

Гурково

18157.98.960

278

1160.00 лв.

1115

4

Стара Загора

Гурково

18157.98.961

245

1020.00 лв.

1130

5

Стара Загора

Гурково

18157.98.962

296

1230.00 лв.

1145

6

Стара Загора

Гурково

18157.98.963

278

1160.00 лв.

1200

7

Стара Загора

Гурково

18157.98.964

259

1080.00 лв.

1215

8

Стара Загора

Гурково

18157.98.965

248

1030.00 лв.

1230

9

Стара Загора

Гурково

18157.98.966

275

1150.00 лв.

1245

10

Стара Загора

Гурково

18157.98.967

296

1230.00 лв.

1300

11

Стара Загора

Гурково

18157.98.968

287

1190.00 лв.

1315

12

Стара Загора

Гурково

18157.98.969

382

1590.00 лв.

1330

13

Стара Загора

Гурково

18157.98.970

405

1690.00 лв.

1345

14

Стара Загора

Гурково

18157.98.971

280

1170.00 лв.

1400

15

Стара Загора

Гурково

18157.98.972

280

1170.00 лв.

1415

16

Стара Загора

Гурково

18157.98.973

275

1150.00 лв.

1430

 

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 27.09.2016г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 26.09.2016г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 26.09.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 04.10.2016г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 03.10.2016г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ