ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 от 31.05.2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-05-31

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1. Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2094 по кадастралната карта на гр. Гурково, ул.“Индже войвода” № 2 с площ 601 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, Номер по предходен план: 1, квартал: 1, парцел І, по плана на гр. Гурково

Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 10.30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от2210.00 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2095 по кадастралната карта на гр. Гурково, ул.“Индже войвода” № 4 с площ 667 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, Номер по предходен план: 1, квартал: 1, парцел ІІ, по плана на гр. Гурково

Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от2420.00 лева.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

3. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 2902 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./,. Номер по предходен план: 989, квартал 64, парцел ІІІ /трети/

Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 4300.00 лв., без ДДС годишен наем за целия имот.

4. Сграда с идентификатор 22767.501.312.1, със застроена площ 235 кв.м., с предназначение: Сграда за култура и изкуство. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 22767.501.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, общ. Гурково / Младежки дом/

Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 200.00 лв. /двеста лв./, без ДДС месечен наем.

ІІІ.Публични търгове с явно наддаване за отдаване под НАЕМ/аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

област

община

Землище/ местност

идентификатор

Кате

гория

площ в

кв.м.

Начин на трайно ползване

Аренда/ наем години

Първоначална тръжна цена/
без ДДС

Годишен наем/аренда

Час на търга

51

Стара

Загора

Гурково

Гурково

18157.28.4

ІХ

5986

Нива

Аренда

25

144.00 лв.

1130

6

Стара

Загора

Гурково

Гурково

18157.66.317

ІХ

990

Изоставена орна земя

Аренда

25

20.00 лв.

1145

7

Стара

Загора

Гурково

с. Конаре

38203.112.15

ІХ

1429

Нива

Наем

10

46.00

1200

8

Стара Загора

Гурково

с. Конаре

38203.71.489

VI

1231

Нива

Аренда

25

34.00 лв.

1215

 Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 05.07.2016г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 04.07.2016г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 04.07.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 12.07.2016г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 11.07.2016г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ