ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № 152, 153, 154, 155 от 28.04.2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-04-28

Прикачени файлове: 0

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1055 по кадастралната карта на гр.Гурково, общ.Гурково с площ 1538 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./

Търгът ще се проведе на 03.06.2016г. от 10.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 28100,00 лева.

ІІ.Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

област

община

Землище/ местност

идентификатор

Кате

гория

площ в

кв.м.

Начин на трайно ползване

Аренда/наем години

Първоначална тръжна цена /

Годишен наем/аренда

Час на търга

1

Стара

Загора

Гурково

с.Димовци

Брестовенски алчак

21124.57.714

1200

Нива

Аренда

25

34.00 лв.

1030

2

Стара

Загора

Гурково

с.Димовци

Брестовенски алчак

21124.57.715

1313

Нива

Аренда

25

37.00 лв.

1045

5

Стара Загора

Гурково

Гурково

18157.55.542

ІХ

9741

Изоставена орна земя

Аренда

25

250.00 лв.

1100

 Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 03.6.2016г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 02.06.2016г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 02.06.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 10.06.2016г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 09.06.2016г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ