ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 103, 104, 105, 106 от 25.03.2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2016-03-25

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

 

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

 

№ по ред

област

община

Землище/ местност

идентификатор

Кате

гория

площ в

кв.м.

Начин на трайно ползване

Аренда/ наем/ години

Първоначална тръжна цена /

Годишен наем/аренда

Час на търга

1

Стара

Загора

Гурково

с.Димовци

Юртенски лозя

21124.58.162

VІ

2256

Ливада

Аренда 10

64.00 лв.

1030

2

Стара Загора

Гурково

с.Димовци

Юртенски лозя

21124.58.785

VІ

1639

Изоставена орна земя

Аренда

10

47.00 лв.

1045

3

Стара Загора

Гурково

Гурково

18157.66.310

ІХ

832

Гори и храсти в зем. земя

Аренда 25

17.00 лв.

1100

4

Стара Загора

Гурково

с. Конаре

 

38203.64.17

VІ

10623

Нива

Аренда 25

250.00 лв.

1115

 

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 27.04.2016г. в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 26.04.2016г.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 /деловодство/ на Общинска администрация до 16,30 часа на 26.04.2016г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 11.05.2016г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ