ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с NoNo 503 и 504 от 18.12.2014 г. и No423 от 25.04.2014 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с NoNo 54, 55 и No 56 от 03.02.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-02-09

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

  1. Отдаване под аренда за срок от 25 години на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.112.370 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 40448 кв.м., Категория на земята:VI. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.117.321, 18157.117.319, 18157.113.318, 18157.112.14, 18157.112.13, 18157.112.369
    Търгът ще се проведе на 13.03.2015 г. от 09,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.No19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 1250,00 лева за целия имот.
  2. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.57.17 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 1137 кв.м., Категория на земята: VI. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива, при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.57.7, 18157.57.8, 18157.57.9, 18157.57.663, 18157.57.16, 18157.57.18.
    Търгът ще се проведе на 13.03.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.No19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 740,00 лева.
  3. Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години недвижим имот - частна общинска собственост, представляващо помещение No 2, с полезна площ от 15 кв. м. /петнадесет кв.м./, представляващо част от сграда бивша Автоспирка – 40кв. м., цялата с идентификатор 22767.501.449.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, община Гурково, Предназначение на самостоятелния обект : За комунално – битова дейност, при граници на целия имот 22767.501.449, 22767.501.449.1, 22767.501.449.3, 22767.501.762
    Търгът ще се проведе на 13.03.2014 г. от 10,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.No19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 41.67 лева месечен наем. Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 12.03.2015 г. Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая No 7, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.
Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая No10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 12.03.2015 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 20.03.2015 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
69.32 Kb
2015-02-09
69.32 Kb
2015-02-09

МЕНЮ