ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ № 269 от 27.05.2010 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕД № 185 от 09.06.2010 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА:

Публикувана на: 2010-06-14

Прикачени файлове: 0

Публичен търг с явно наддаване за:

Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 1 кв.м., находящ се във фоайето на І-ви етаж на сградата на Общинска администрация гр. Гурково. Предназначение на терена – за поставяне на преместваемо съоръжение – кафе апарат. Начална тръжна цена 25, 00 лв. / кв.м. месечен наем, стъпка за наддаване – 10 %, депозит за участие – 25,00 лв.;

Търгът ще се проведe на 16.07.2010 г. от 9,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3 на Общинска администрация – гр.Гурково.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 15.07.2010 г. Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търга в стая №7, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 15.07.2010 г. При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 23.07.2010 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ