ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с No 515 от 29.01.2015 г.НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕД No 24 от 27.02.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-03-17

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:
1. Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години недвижим имот - публична общинска собственост, представляващо помещение № 2, с полезна площ от 13 кв. м. /тринадесет кв.м./, находящо се на първия етаж от общинска сграда – Кметство с. Конаре, общ. Гурково, представляващ част от имот с идентификатор 38203.501.283.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Конаре, община Гурково. Предназначение на самостоятелния обект : За административна дейност, при граници на целия имот 38203.501.283.

Търгът ще се проведе на 17.04.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 240.00 лева годишен наем.

Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 16.04.2015 г.
Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 7, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 16.04.2015 г. При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 24.03.2015 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
78.50 Kb
2015-03-17

МЕНЮ