Публичен търг с явно наддаване за обект:

Публикувана на: 2011-01-18

Прикачени файлове: 1

Публичен търг с явно наддаване за обект:

Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – празно дворно място, целия с площ от 5771 кв.м., съставляващо УПИ ІV – 989 в кв.64 по плана на гр. Гурково.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
28.00 Kb
2011-01-18

МЕНЮ