ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ № 421 от 30.05.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕД № 180 от 17.06.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2011-06-23

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за обект:

Отдаване под наем за срок от 3 / три / години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Помещение № 2 за търговска дейност с площ от 15 кв.м., находящо се в сграда бивша Автоспирка, кв.40 по плана на с. Паничерево, общ. Гурково.
Помещението се отдава под наем с предназначение за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 22.07.2011 г. от 9,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3 на Общинска администрация – гр.Гурково.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 21.07.2011 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търга в стая №7, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 21.07.2011 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 29.07.2011 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ