ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 561 / 562 / 563 и 564 от 30.04.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 224, 221, 222, , 223, 226 и 225 от 03.06.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-06-09

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.60.320 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 266 кв.м.

Документи и файлове

МЕНЮ