ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улична мрежа с дължина 1131,21 м в гр.Гурково по проект № 24/322/00019 – „Подобряване на жизнената среда в населените места на Община Гурково” съгласно Договор № 24/322/00019 от 23.10.2009г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувана на: 2011-07-26

Прикачени файлове: 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.38, ал.5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви уведомяваме, че на 30.09.2011 г. от 11.00 часа в стая № 9 на Община Гурково ще се проведе открито заседание на Комисията, назначена за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците в открития конкурс . Моля, потвърдете с факс получаването на настоящото писмо.

Община Гурково обявява, че е открита процедура – открит конкурс за строителство на обект „Изграждане на улична мрежа с дължина 1131.21 л.м. в гр. Гурково”

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ