ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет: Извършване на одит на проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково”

Публикувана на: 2012-02-27

Прикачени файлове: 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП с предмет:

Извършване на одит на проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 «Местно развитие и сътрудничество», Операция 4.1 "Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/024.>

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ