ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 312, 313, 314 от 25.07.2013 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-08-02

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Я В А:

  1. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ОТ ЛЕКИ МАТРИАЛИ С ПЛОЩ ОТ 8 КВ.М. ЗА ПРОДАЖБА НА “ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”, ПО СХЕМА ОДЕБРЕНА ОТ ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО, ЗА СРОК ОТ 1 /една/ ГОДИНА, находящ се в поземлен имот с идентификатор 18157.39.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гурково, общ. Гурково, кв. Лозенец-север.
    Търгът  ще се проведе на 03.09.2013г. от 9.30 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от
    1.07 лв./кв.м. месечен наем.
  2. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Поземлен имот с идентификатор 44776.21.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Димовци, общ. Гурково, местност “Пейови череши”, с площ 647 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя.
    Търгът  ще се проведе на 03.09.2013г. от 10,00 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 440,00 лева.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
83.50 Kb
2012-08-02

МЕНЮ