ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 от 12.12.2013г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-12-17

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

  1. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
    Поземлен имот с идентификатор 18157.182.1 по кадастралната карта на гр.Гурково, общ.Гурково с площ 915,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Категория на земята: ІХ. Начин на трайно ползване: Лозе. Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 9,30 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 570,00 лева.
  2. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Поземлен имот с идентификатор 44776.501.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лява река, общ. Гурково с площ 87 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 10,00 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 220,00 лева.
  3. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Поземлен имот с идентификатор 29595.501.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жълтопоп, общ. Гурково с площ 243 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 10,30 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 610,00 лева.
  4. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА, НА ТЕРЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ – КАФЕ АПАРАТ за срок от 3 /три / години, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: терен от 1кв.м. /един кв.м./, находящ се на ул. “Княз Ал. Батенберг” № 19, с идентификатор 18157.501.539, гр. Гурково, до магазин за хранителни стоки въз основа на схема одобрена от Главния архитект на община Гурково. Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 11,00 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 25,00 лв./кв.м. месечен наем.
  5. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за срок от 10 /десет/ години, представляващ Поземлен имот с идентификатор 18157.55.653 по кадастралната карта на гр. Гурково, с площ 672 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 11,30 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 15,00 лв. годишно арендно плащане.
  6. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за срок от 10 /десет/ години, представляващи: - Поземлен имот с идентификатор 21124.25.979 по кадастралната карта на с.Димовци, местност: Ферджата с площ 5431 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. при първоначална тръжна цена от в размер на 160.00 лв. годишно арендно плащане. - Поземлен имот с идентификатор 21124.25.423 по кадастралната карта на с.Димовци, местност: Ферджата с площ 3094 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива при първоначална тръжна цена от в размер на 90.00 лв. годишно арендно плащане. Търгът ще се проведе на 07.11.2013г. от 12,00 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково
  7. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за срок от 15 /петнадесет/ години, представляващ Поземлен имот с идентификатор 18157.57.34 по кадастралната карта на гр. Гурково, местност: Гредата с площ 1173 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива Търгът ще се проведе на 17.01.2014г. от 12,30 часа и в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена от 35,00 лв. годишно арендно плащане. Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 16.01.2014 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 16.01.2014 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 24.01.2014 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ