ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВАВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувана на: 2020-08-24

Прикачени файлове: 4

ОБЩИНА ГУРКОВО

 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № З-387, № З-388, № З-389, № З-390, № З-391от 24.08.2020г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ:

1 Поземлен имот с идентификатор 21124.501.111площ 831 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурковоодобрени със Заповед РД – 18-39 / 28.06.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,

Търгът ще се проведе на 30.09.2020г. от 10,00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.1, ст. №2 при първоначална тръжна цена - 5240,00лв./пет хиляди двеста и четиридесет лева/, без ДДС за целия имот;

 

2. Поземлен имот с идентификатор 18157.501.150,  с площ 208 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково,одобрени със Заповед № РД-18-3/18.01.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК Номер по предходен план: УПИ IX – 150в квартал 7 по плана на гр. Гурково

Търгът ще се проведе на 30.09.2020г. от 10,15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.1, ст. №2 при първоначална тръжна цена - 1570.00лв./ хиляда петстотин и седемдесет лева /, без ДДС за целия имот;

 

ІI. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18157.501.1112.2.34 с площ 25.08 кв.м. /двадесет и пет и 0.08 кв.м. / и предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда;

Брой нива на самостоятелния обект: 1 /едно, находящ се в сграда с идентификатор 18157.501.1112.2 с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, находяща се в гр. Гурково, бул. “Ал. Батенберг” №9А

Срок на договора:5 /пет/ години

Търгът ще се проведе на 30.09.2020г. от 10,30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.1, ст. №2 при първоначална тръжна цена -52.00 лв. /петдесет и два лева/, без ДДС месечен наем;

 

2.Сграда с идентификатор 22767.501.312.1, със застроена площ 235 кв.м., с предназначение: Сграда за култура и изкуство. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 22767.501.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паничерево, общ. Гурково одобрени със заповед РД-18-37/25.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Срок на договора: 5 /пет/ години

Търгът ще се проведе на 30.09.2020г. от 10,45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.1, ст. №2 при първоначална тръжна цена - 235.00 лв. /двеста тридесет и пет лева/, без ДДС месечен наем;

 

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 22767.501.449.2.2,площ от 50 кв.м., брой нива на обекта: 1, с предназначение: За търговска дейност - АПТЕКА, находящ се в сграда /бивша Автоспирка/ цялата с идентификатор 22767.501.449.2, със застроена площ 152 кв.м. с предназначение: Друг вид обществена сграда построена в поземлен имот с идентификатор 22767.501.449 по кадастралната карта на с. Паничерево, община Гурково, одобрен със заповед РД – 18 - 37 / 25.06.2010 г. на Изп. директор на АГКК,

Срок на договора:3 /три/ години

Търгът ще се проведе на 30.09.2020г. от 11,00часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.1, ст. №2 при първоначална тръжна цена - 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/, без ДДС месечен наем;

 

Дати за оглед на обекта: Всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа, до датата предхождаща датата на търга.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 29.09.2020г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 1В, ет.1 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 29.09.2020г

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 14.10.2020 г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 13.10.2020г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
88.00 Kb
24.08.2020
50.01 Kb
24.08.2020
65.50 Kb
24.08.2020
108.00 Kb
25.08.2020

МЕНЮ