ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВАВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувана на: 2020-02-25

Прикачени файлове: 3

ОБЩИНА ГУРКОВО

 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № З-100, № З-101, № З-102от 24.02.2020г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1. Обособени помещения с обща застроена площ от 46кв.м. находящи се северната част на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18157.501.2142.1.1, с площ 241,60кв.м., брой нива: 1 /едно/, предназначение на самостоятелния обект: За култура и обществена дейност

с адрес: гр.Гурково, ул.”1-ви май” №1, ет. 1, сграда №1

Срок на договора:3 /три/ години

Търгът ще се проведе на 26.03.2020г. от 11,00часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 69.00 лв. /шестдесет и девет лв./, без ДДС месечен наем.

 

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 22767.501.449.2.1, с полезна площ от
15 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, находящ се в сграда, бивша Автоспирка цялата с идентификатор 22767.501.449.2 със застроена площ 152 кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Друг вид обществена сграда, адрес:
с. Паничерево, общ. Гурково, ул. “Шипка“ №25, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 22767.501.449 по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково, одобрени със Заповед №РД – 18 – 37 /
26.06.2010 г. на Изп. директор на АГКК.

Срок на договора: 5 /пет/ години

Търгът ще се проведе на 26.03.2020г. от 11,15 часав Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС месечен наем.

 

  1. Сграда с идентификатор 38203.501.787.1 със застроена площ от 42 кв.м. /четиридесет и два кв.м./, с предназначение: Сграда на транспорта /Автоспирка-не се ползва по предназначение/ построена в поземлен имот с идентификатор 38203.501.787, целия с площ от 696кв.м., Трайно предназначение на територията:Урбанизиран, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково,

Срок на договора:3 /три/ години

Търгът ще се проведе на 26.03.2020г. от 11,30 часав Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС месечен наем;.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа, до датата предхождаща датата на търга.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 25.03.2020г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 25.03.2020г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 09.04.2020 г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 08.04.2020г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
87.00 Kb
25.02.2020
84.50 Kb
25.02.2020

МЕНЮ