ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВАВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувана на: 2020-01-15

Прикачени файлове: 3

ОБЩИНА ГУРКОВО

 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № З-27, № З-28, № З-29 от 14.01.2020г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 22767.501.449.2.2,площ от 50 кв.м. /петдесет кв.м/, с предназначение: За търговска дейност - АПТЕКА, находящ се в сграда /бивша Автоспирка/ цялата с идентификатор 22767.501.449.2 по кадастралната карта на с. Паничерево, община Гурково

Срок на договора:3 /три/ години

Търгът ще се проведе на 19.02.2020г. от 10.45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 150.00 лв. /сто и петдесет лв./, без ДДС месечен наем.

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18157.501.1112.2.36 с площ 18,00 кв.м. / осемнадесет кв.м. / и предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, находящ се в сграда с идентификатор 18157.501.1112.2 с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, находяща се в гр. Гурково, бул. “Ал. Батенберг” №9А

Срок на договора: 5 /пет/ години

Търгът ще се проведе на 19.02.2020г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 28,80 лв. /двадесет и осем лв. и осемдесет ст./, без ДДС месечен наем.

 

3. 35/86 идеални части, представляващи обособена част с площ 35 кв.м. /тридесет и пет кв.м./ от Самостоятелен обект в сградас идентификатор 44776.501.243.2.2, със застроена площ 86 кв.м. с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност - Магазин, находящ се в с. Лява река, общ. Гурково

Срок на договора:3 /три/ години

Търгът ще се проведе на 19.02.2020г. от 11.15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 26,25 лв /двадесет и шест лв. и двадесет и пет ст./, без ДДС месечен наем.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа, до датата предхождаща датата на търга.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 18.02.2020г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 18.02.2020г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 27.02.2020г. по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 26.02.2020г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
83.50 Kb
15.01.2020
49.71 Kb
15.01.2020
73.00 Kb
15.01.2020

МЕНЮ