ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Публикувана на: 2019-10-24

Прикачени файлове: 2

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД с № З-449-от 24.10.2019г.
НА ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строежна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 22767.501.553

Площ 448 кв.м.

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./;

по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково, ул. „Бистрица”, одобрени със Заповед РД – 18-37 / 25.06.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,

Търгът ще се проведе на 28.11.2019г. от 13,30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена – 1380,00лв. /хиляда триста и осемдесет лева/, без ДДС за възмездното право на строеж;

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търга в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково, срещу такса от 30,00 лв.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозит в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 27.11.2019г.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 27.11.2019г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 12.12.2019г. при същите условия, като депозитите да се приемат до 11.12.2019г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
67.00 Kb
24.10.2019

МЕНЮ