ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, с. Димовци

Публикувана на: 2019-08-12

Прикачени файлове: 2

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № З-343 от 06.08.2019г. 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, представляващ:

 

Поземлен имот с идентификатор 20211.501.31

площ 883 кв.м.

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс;

ведно със сграда с идентификатор 20211.501.31.1 построена в ПИ 20211.501.31;

със застроена площ от 110 кв.м.;

брой етажи: 1 /един/;

по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, махала Дворище, одобрени със Заповед РД – 18-39 / 28.06.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,

при граници на поземления имот, поземлени имоти с идентификатори: 20211.501.30, 20211.501.60, 20211.501.47

 

Търгът ще се проведе на 03.10.2019г. от 13,00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 15210.00лв. /петнадесет хиляди двеста и десет лева/, без ДДС за целия имот;

 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

 

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търга в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково, срещу такса от 30,00 лв.

 

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозит в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 02.10.2019г.

 

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 02.10.2019г.

 

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 17.10.2019г. при същите условия, като депозитите да се приемат до 16.10.2019г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
68.50 Kb
12.08.2019
75.00 Kb
12.08.2019

МЕНЮ