ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-253, З-254, З-255, З-256, З-257, З-258, З-259, З-260 от 14.06.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2019-06-17

Прикачени файлове: 5

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти– частна общинска собственост, представляващи:

 

1. Селскостопанска сграда с идентификатор 21124.56.789.1 по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, махала Дворище, одобрени със Заповед РД – 18-39 / 28.06.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК;

със застроена площ 492 кв.м. /четиристотин деветдесет и два кв.м./, брой етажи: 1 /един/

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 13,00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 6500.00лв., без ДДС за целия имот;

2. Поземлен имот с идентификатор 18157.98.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, с площ 769 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива,

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 13,15 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 290.00 лв., без ДДС за целия имот;

ІІ. Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж на жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

област

Населено място

идентификатор

площ в

кв.м.

Първоначална тръжна цена/нaУПС
без ДДС

Час на търга

1

Стара Загора

гр.Гурково

18157.501.2049

549

2370.00 лв.

1330

2

Стара Загора

гр.Гурково

18157.501.2052

396

1550.00 лв.

1345

3

Стара Загора

гр.Гурково

18157.501.2053

379

1480.00 лв.

1400

4

Стара Загора

с. Паничерево

22767.501.681

286

970,00 лв.

1415

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 18.07.2019г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

ІIІ. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под НАЕМ/аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 21124.45.818 по КК и КР на с. Димовци, общ. Гурково, обл. Стара Загора;, местност „Средна Рътлина”; с площ от 10729 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6;

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 14,30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена -236,04 лв., без ДДС годишен наем;

2. Поземлен имот с идентификатор 21124.32.835 по КК и КР на с. Димовци, , местност „Гермята”; с площ 11121 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива,

Търгът ще се проведе на 18.07.2019г. от 14,45 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена -244,66 лв., без ДДС годишен наем;

Дати за оглед на обектите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 17.07.2019г.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 17.07.2019г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 01.08.2019г. при същите условия, като депозитите да се приемат 31.07.2019г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

МЕНЮ