ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-97, З-98, З-99 и З-100 от 13.03.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2019-03-15

Прикачени файлове: 3

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Урегулиран поземлен имот с идентификатор 18157.501.958 по кадастралната карта на гр. Гурково с площ 2902 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./,. Номер по предходен план: 989, квартал 64, парцел ІІІ /трети/

Търгът ще се проведе на16.04.2019г. от 11.00 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена от 4300.00 лв., без ДДС годишен наем за целия имот.

ІІ. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под НАЕМ/аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 38203.96.20 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково с площ 11391 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 16.04.2019г. от 1115 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 470,00 лв. /четиристотин и седемдесет лева/, без ДДС годишна аренда за целия имот

2. Поземлен имот с идентификатор 38203.90.2 по кадастралната карта на с. Конаре, общ. Гурково с площ 6175 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива

Търгът ще се проведе на 16.04.2019г. от 1130 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 200,00 лв. /двеста лева/, без ДДС годишна аренда за целия имот

ІІІ. Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строежна жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 22767.501.658, ул. “ Бистрица“ №14, с. Паничерево, общ. Гурково с площ на имота: 358 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/

Стар идентификатор:квартал 73, парцел: VII

Търгът ще се проведе на 16.04.2019г.от 1145 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 1215,00 лв. /хиляда двеста и петнадесет лева/, без ДДС, пазарнастойност на УПС.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 15.04.2019г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 15.04.2019г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 23.04.2019г.по същото време и същите условия, като депозитите да се приемат до 22.04.2019г.включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ