ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-412, З-413, З-414, З-415, З-416 от 05.09.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2018-09-14

Прикачени файлове: 4

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № №  З-412, З-413, З-414, З-415, З-416 от 05.09.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба нанедвижим имот– частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 38203.501.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Конаре, общ. Гурково, с площ 544 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Номер по предходен план: квартал: 38, парцел ХІ, по плана на с. Конаре, общ. Гурково

Търгът ще се проведе на 25.10.2018г. от 11,30 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 3400,00 лв./три хиляди четиристотин лева/, без ДДС.

ІІ. Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строежна жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 22767.501.674, с. Паничерево, общ. Гурково с площ на имота: 317кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 22767.501.673, 22767.501.672, 22767.501.675, 22767.501.776

Стар идентификатор:квартал 72, парцел: ХХII

Търгът ще се проведе на 25.10.2018г. от 1145 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 870.00 лв. /осемстотин и седемдесет лева/ без ДДС, пазарнастойност на ОПС

  1. Поземлен имот с идентификатор 22767.501.653, ул. “Бистрица“ №4, с. Паничерево, общ. Гурково с площ на имота: 368 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м. /, при граници и съседи на целия имот: 22767.501.776, 22767.501.654, 22767.501.733, 22767.501.652

Стар идентификатор:квартал 73, парцел: II

Търгът ще се проведе на 25.10.2018г. от 1200 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 1027,00 лв. /хиляда и двадесет и седем лева/ без ДДС, пазарнастойност на ОПС

ІIІ. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти –представляващи:

1. Отдаване под наем за срок от 3 години на имотпублична общинска собственост, представляващ:

Сграда с идентификатор 18157.501.692.1 със застроена площ 75 кв.м., с предназначение: Сграда за битови услуги /Обществена тоалетна/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, построена в поземлен имот с идентификатор 18157.501.692, с площ 1161 кв.м., ТПТ: Урбанизирана, НТП: За друг обществен обект, комплекс, находяща се на административен адрес – гр. Гурковоул. Прохода № 12

Търгът ще се проведе на 25.10.2018г. от 1215 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 380.00 /триста и осемдесет и пет/ лева без ДДС годишен наем за целия имот

2. Отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 18157.91.507 по кадастралната карта на гр. Гурково, с площ 5000 кв.м. с трайно предназначение на територията: Земеделска, Категория на земята при неполивни условия: 9, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя

Търгът ще се проведе на 25.10.2018г. от 1230 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена - 125.00 /сто двадесет и пет/ лева без ДДС годишен наем за целия имот

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч., до датата предхождаща датата на търга до 16,00 ч.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 24.10.2018г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 24.10.2018г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 08.11.2018г. при същите условия, като депозитите да се приемат до 07.11.2018г. включително.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ