ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-269, З-270, З-271 и З-272 от 08.06.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2018-06-08

Прикачени файлове: 0

ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ с № № З-269, З-270, З-271 и З-272 от 08.06.2018г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба нанедвижим имот– частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1043 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гурково; с адрес на имота: гр. Гурково, бул. “Княз Александър Батенберг” № 8; с площ 424 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана с Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 18157.501.1043.1 със застроена площ от 61 кв.м. брой етажи: 2, построена 1940 год., с номер по предходен план: 1043, квартал: 26, парцел: XVIII.,

Търгът ще се проведе на 12.07.2018г. от 1100 часа в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6 при първоначална тръжна цена -13700,00 лв./тринадесет хиляди и седемстотин лева/, без ДДСза целия имот

 

ІІ. Публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно право на строежна жилищни сгради със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ върху имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

област

Населено място

идентификатор

площ в

кв.м.

Първоначална тръжна цена/нaУПС
без ДДС

Час на търга

2

Стара Загора

Гурково

18157.98.961

245

1020.00 лв.

1130

4

Стара Загора

Гурково

18157.98.965

248

1030.00 лв.

1145

7

Стара Загора

Гурково

18157.98.973

275

1150.00 лв.

1200

Търговете ще се проведат по обявения в таблицата график на 12.07.2018г. в Общинска администрация гр. Гурково ет.2, ст. №6.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 11.07.2018г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 11.07.2018г.

При липса на участници за посочената дата, следващият търг да се проведе на 19.07.2018г. при същите условия, като депозитите да се приемат 18.07.2018г. включително

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ