ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 432 /29.05.2014 г.; 438 /26.06.2014 г.; 448, 449 и 450 от 31.07.2014 г НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 324, 325, 326, 327 и 328 от 14.08.2014 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2014-08-20

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

 1. Отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет)години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.110.403 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 22694 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.110.92, 18157.110.712, 18157.110.713, 18157.110.406, 18157.110.408, 18157.110.366, 18157.110.547.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 09,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 60,00 лева за целия имот.
 2. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 22767.193.744 по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково с площ 11000 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 22767.193.164, 22767.193.745, 22767.193.599, 22767.222.640, 22767.501.773, 22767.501.745, 22767.501.686, 22767.501.746.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена 14500 лева.
 3. Отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.91.37 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 11765 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.98.944, 18157.98.742, 18157.125.752, 18157.91.481, 18157.91.35, 18157.91.36.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 10,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 25,85 лева за целия имот.
 4. Отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.183.161 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 33385 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.183.300, 18157.183.162, 18157.183.163, 18157.183.164, 18157.183.987, 18157.45.272, 18157.44.306, 18157.183.995, 18157.183.815, 18157.183.299, 18157.183.182, 18157.184.674.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 72,50 лева за целия имот.
 5. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 22767.193.745 по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково с площ 15076 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 22767.193.164, 22767.193.741, 22767.193.599, 22767.193.742, 22767.193.744.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 11,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена 19530 лева.

Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 18.09.2014 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 18.09.2014 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 26.09.2014 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
68.50 Kb
12.08.2019
75.00 Kb
12.08.2019
83.50 Kb
15.01.2020
49.71 Kb
15.01.2020
73.00 Kb
15.01.2020
76.00 Kb
17.06.2019
67.00 Kb
24.10.2019
87.00 Kb
25.02.2020
84.50 Kb
25.02.2020

МЕНЮ