Стратегии

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Гурково за 2018 година 

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020

Доклад от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГУРКОВО (2018-2019)

Стратегия за развитие на образованието в Община Гурково за периода 2014 – 2020 година.doc

Резюме на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“.docx

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г..doc

Маркетингова стратегия за развитие на туризма в Община Гурково.pdf

МЕНЮ