Съобщения

Заповед на директора на Областна дирекция «Земеделие» - Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.doc

Заповед на директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с §4р т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.pdf

Съобщение за провеждане преглед на пътни превозни средства с животинска тяга.pdf

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- река Старата река.pdf

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел: "Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите".pdf

Уведомление относно инвестиционно предложение.pdf

Съобщение за почистване коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на населените места на Община Гурково.doc

„Восъчна зрялост” .doc

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

МЕНЮ