ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС /ДВ бр. 54/2008год. В сила от 17.06.2008год./

ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АОС №/дата ВИД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СДЕЛКА ОЦЕНКА НА ИМОТА ИЛИ ВЕЩНОТО ПРАВО НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ   НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА ДОГОВОР №/дата 
данъчна оценка в лева без ДДС пазарна оценка в лева без ДДС цена определена от ОС в лева без ДДС крайна цена на сделката в лева без ДДС
1 УПИ IV, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286 кв.м. ид.№22767.501.683 № 261/ 09.01.2012г. учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Нурие Байрям №163 от 10.07.2008г.
2 УПИ IІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 366 кв.м. ид.№22767.501.685 № 259/ 09.01.2012г. учредено право на строеж 838,50 1100,00 1100,00 1100,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Данаил Стефанов №164 от 10.07.2008г.
3 УПИ IІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 359 кв.м. ид.№22767.501.684 № 260/ 09.01.2012г. учредено право на строеж 822,50 1080,00 1080,00 1080,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Михаил Илиев №165 от 10.07.2008г.
4 УПИ VІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286 кв.м. ид.№22767.501.682 № 262/ 09.01.2012г. учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Красимир Кирилов №166 от 11.07.2008г.
5 УПИ ХІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286 кв.м. ид.№22767.501.679 № 283/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Стефан Стоянов №167 от 06.08.2008г.
6 УПИ ХІІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 378 кв.м. ид.№22767.501.668 № 284/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 953,70 1130,00 1130,00 1130,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Атанас Минчев №168 от 06.08.2008г.
7 УПИ ІХ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 382кв.м. ид.№22767.501.666 № 280/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 963,80 1150,00 1150,00 1150,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Веселин  Велев №169 от 07.08.2008г.
8 УПИ Х, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286кв.м. ид.№22767.501.680 № 281/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Митьо Михов №170 от 07.08.2008г.
9 УПИ ХІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 380кв.м. ид.№22767.501.667 № 282/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 958,70 1140,00 1140,00 1140,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Минчо Минчев №171 от 07.08.2008г.
10 УПИ V, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 386кв.м. ид.№22767.501.666 № 278/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 973,90 1160,00 1160,00 1160,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Стоян Стоянов №172 от 06.10.2008г.
11 УПИ ХVІІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 287кв.м. ид.№22767.501.676 № 289/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 657,60 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Слави Ангелов №173 от 06.10.2008г.
12 УПИ ХХ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 287кв.м. ид.№22767.501.675 № 291/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 657,60 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Ангел Хаджиев №174 от 06.10.2008г.
13 УПИ ХХІІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 324кв.м. ид.№22767.501.673 № 120/ 17.06.2011г. учредено право на строеж 817,50 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Красимир Чавдаров №175 от 06.10.2008г.
14 УПИ ХХІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 370кв.м. ид.№22767.501.672 № 292/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 933,50 1110,00 1110,00 1110,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Стефан Иванов №176 от 06.10.2008г.
15 УПИ ХІV, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286кв.м. ид.№22767.501.678 № 285/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Жана Иванова №177 от 06.10.2008г.
16 УПИ ХІХ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 372кв.м. ид.№22767.501.671 № 290/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 938,60 1120,00 1120,00 1120,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Райна Георгиева №178 от 08.10.2008г.
17 УПИ ХVII, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 374кв.м. ид.№22767.501.670 № 288/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 943,60 1120,00 1120,00 1120,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Ганка Емин №179 от 23.10.2008г.
18 УПИ ХI-953, кв. 66 по плана на гр.Гурково, с площ от 368кв.м. ид.№18157.501.2000 № 326/ 30.03.2012г. учредено право на строеж 1250,10 1840,00 1840,00 2024,00 РЕШЕНИЕ №70/29.07.2008г. на ОС-Гурково търг Ася Асенова №185 от 15.12.2008г.
19 УПИ Х, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 431кв.м. ид.№18157.501.2055 № 214/ 23.11.2011г. учредено право на строеж 1653,30 2160,00 2160,00 2320,00 РЕШЕНИЕ №70/29.07.2008г. на ОС-Гурково търг Недка Славова №186 от 17.12.2008г.
20 УПИ ХІІІ, кв. 69 по плана на гр.Гурково, с площ от 353кв.м. ид.№18157.501.2026 № 240/ 15.12.2011г. учредено право на строеж 1347,10 1770,00 1770,00 1947,00 РЕШЕНИЕ №70/29.07.2008г. на ОС-Гурково търг Атанаска Колева №187 от 22.12.2008г.
21 Празно дворно място       ПИ №271007, м."Стопански двор", с площ 810кв.м., землището на гр. Гурково № 00049/ 28.10.2008г. продажба 26,30 7500,00 7500,00 8250,00 РЕШЕНИЕ №103/27.11.2008г. на ОС-Гурково търг "БУЛМЕТАЛ"ООД гр.Гурково №191 от 27.03.2009г.
22 116/692 ид.ч. от УПИ XV-990, кв.33 по плана на гр. Гурково № 00050/ 28.11.2008г. продажба   812,00 812,00 812,00 РЕШЕНИЕ №135/29.01.2009г. на ОС-Гурково  Атанас Ангелов №200 от 08.05.2009г.
23 1/2 ид.ч. от УПИ ІІІ, кв.68 по плана на гр. Гурково цялото с площ589кв.м.  № 219/ 24.11.2011г. учредено право на строеж   292,00 292,00 292,00 РЕШЕНИЕ №109/19.10.2004г.№134/02.12.2004г. на ОС-Гурково  Стефка Славова №199 от 08.05.2009г.
24 УПИ VІІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286кв.м. ид.№22767.501.681 № 263/ 09.01.2012г учредено право на строеж 655,20 860,00 860,00 860,00 РЕШЕНИЕ №33/29.02.2008г. на ОС-Гурково Митьо Иванов №208 от 19.06.2009г.
25 УПИ ХХХІІІ, кв. 59 по плана на гр.Гурково, с площ от 306кв.м. ид.№18157.501.2034 № 503/ 01.06.2015г. учредено право на строеж 1347,10 1515,00 1515,00 1666,50 РЕШЕНИЕ №148/26.03.2009г. на ОС-Гурково търг Вельо Йорданов №209от 22.06.2009г.
26 УПИ І, кв. 73 по плана на с.Паничерево, с площ от 418кв.м./Договор №148от 15.12.2007г. за учредено право на строеж/ ид.№22767.501.652 № 264/ 09.01.2012г. учредено право на надстрояване с площ от 30 кв.м.   170,00 170,00 170,00 ЗАПОВЕД №242/29.07.2009г. на Кмета на община Гурково  Румен Стоянов №212 от 31.07.2009г.
27 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, целия с площ от 1598 кв.м. ид.№22767.501.663            Петно №1 за обществено обслужваща сграда с площ от 35кв.м. № 277/ 13.01.2012г. учредено право на строеж    196,00 196,00 5135,20 РЕШЕНИЕ №154/29.04.2009г. на ОС-Гурково търг Дечо Томов №213 от 12.08.2009г.
28 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, целия с площ от 1598 кв.м. ид.№22767.501.663      Петно №2 за обществено обслужваща сграда с площ от 40кв.м. № 277/ 13.01.2012г. учредено право на строеж    224,00 224,00 2083,20 РЕШЕНИЕ №154/29.04.2009г. на ОС-Гурково търг ЕТ"Дечо Йовков-2000",                         с. Паничерево №214 от 12.08.2009г.
29 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, целия с площ от 1598 кв.м. ид.№22767.501.663      Петно №3 за обществено обслужваща сграда с площ от 40кв.м. № 277/ 13.01.2012г. учредено право на строеж    224,00 224,00 2060,80 РЕШЕНИЕ №154/29.04.2009г. на ОС-Гурково търг Люба Славова №215 от 12.08.2009г.
30 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, целия с площ от 1598 кв.м. ид.№22767.501.663      Петно №4 за обществено обслужваща сграда с площ от 40кв.м. № 277/ 13.01.2012г. учредено право на строеж    224,00 224,00 2217,60 РЕШЕНИЕ №154/29.04.2009г. на ОС-Гурково търг Люба Славова №216 от 12.08.2009г.
31 УПИ ХХІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 317 кв.м. ид.№22767.501.674       № 293/ 13.01.2012г. учредено право на строеж  726,20 1585,00 1585,00 1743,50 РЕШЕНИЕ №180/30.07.2009г. на ОС-Гурково търг Николина Стоянова №218 от 20.10.2009г.
32 УПИ VІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 384 кв.м. ид.№22767.501.665 № 279/ 13.01.2012г. учредено право на строеж  968,80 1920,00 1920,00 2112,00 РЕШЕНИЕ №180/30.07.2009г. на ОС-Гурково търг Деница Белчева №220 от 04.11.2009г.
33 УПИ ХVІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 286 кв.м. ид.№22767.501.677 № 287/ 13.01.2012г. учредено право на строеж  655,20 1430,00 1430,00 1573,00 РЕШЕНИЕ №180/30.07.2009г. на ОС-Гурково търг Митка Иванова №221 от 10.11.2009г.
34 95/532 ид.ч. от УПИ І-438, кв.36 по плана на гр. Гурково № 00388/ 27.06.2005г. продажба   1000,00 1000,00 1000,00 РЕШЕНИЕ №189/27.08.2009г. на ОС-Гурково търг Милан Михайлов №222 от 23.11.2009г.
35 УПИ ХV, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 376 кв.м. ид.№22767.501.677 № 286/ 13.01.2012г. учредено право на строеж  948,60 1880,00 1880,00 2068,00 РЕШЕНИЕ №180/30.07.2009г. на ОС-Гурково търг Радка Йорданова №224 от 04.01.2010г.
36 УПИ V, кв. 73 по плана на с.Паничерево, с площ от 376 кв.м. ид.№22767.501.656 № 270/ 12.01.2012г. учредено право на строеж  913,30 1810,00 1810,00 1991,00 РЕШЕНИЕ №180/30.07.2009г. на ОС-Гурково търг Анка Карагьозова №225 от 04.01.2010г.
37 УПИ ХV, кв. 49 по плана на гр. Гурково, с площ от     402 кв.м. /Договор №55от 15.06.2004г. за учредено право на строеж/ ид.№18157.501.1102 № 41/74/ 31.10.2000г. учредено право на надстрояване с площ от 54 кв.м.   280,00 280,00 280,00 РЕШЕНИЕ №225/17.12.2009г. на ОС-Гурково  Ангелина Чавдарова №229 от 05.03.2010г.
38 УПИ ХІV, кв. 69 по плана на гр.Гурково, с площ от 351кв.м. ид.№18157.501.2027 № 241/ 15.12.2011г учредено право на строеж   1760,00 1760,00 1936,00 РЕШЕНИЕ №98/31.10.2008г. на ОС-Гурково търг Станка Петкова №230 от 16.03.2010г.
39 ОИ II по плана на с.Пчелиново, с площ 3846кв.м. № 00317/ 12.01.2004г продажба   15380,00 15380,00 16918,00 РЕШЕНИЕ №224/17.12.2009г. на ОС-Гурково търг Делчо Динев №234 от 26.04.2010г.
40 УПИ ІХ, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 363кв.м. ид.№18157.501.2054 № 213/ 23.11.2011г учредено право на строеж   1800,00 1800,00 1980,00 РЕШЕНИЕ №70/29.07.2008г. на ОС-Гурково търг Филчо Демирев №248от 09.09.2010г.
41 УПИ ХХІІІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 324кв.м./Договор №175от 06.10.2008г. за учредено право на строеж/ ид.№22767.501.673 № 120/ 17.06.2011г. учредено право на надстрояване с площ от 40 кв.м.   260,00 260,00 260,00 ЗАПОВЕД №170/06.06.2011г. на Кмета на община Гурково  Красимир Чавдаров №265 от 10.06.2011г.
42 ПИ с ид. №58894.109.24 по КККР на с. Пчелиново с площ 43778 кв.м., ливада № 42/ 25.03.2011г. продажба 164,2 8800,00 8800,00 9680,00 РЕШЕНИЕ №438/30.06.2011г. на ОС-Гурково търг "ВИП ВИЖЪН"ООД, гр.Велико Търново №269 от 14.09.2011г.
43 УПИ VІ-78, кв. 9 по плана на с.Паничерево, с площ от 1000 кв.м. ид.№22767.501.78 № 64/ 10.05.2011г. учредено право на строеж  3827,00 4200,00 4200,00 4620,00 РЕШЕНИЕ №460/01.09.2011г. на ОС-Гурково търг Желка Стоянова №274 от 21.12.2011г.
44 ПИ с ид. №38203.97.7 по КККР на с. Конаре с площ 4139 кв.м., ливада № 21/ 19.01.2011г. продажба 286,80 1263,00 1263,00 1389,30 РЕШЕНИЕ №427/30.05.2011г. на ОС-Гурково търг Злати Златев №279 от 22.02.2012г.
45 ПИ с ид. №18157.265.4 по КККР на гр.Гурково с площ 2024 кв.м., нива № 168/ 25.08.2011г. продажба 53,50 7900,00 7900,00 8690,00 РЕШЕНИЕ №49/17.02.2012г. на ОС-Гурково търг ЕТ"Сави Дългъчев",                         с.Конаре №291 от 09.05.2012г.
46 ПИ с ид. №38203.81.9 по КККР на с. Конаре с площ 5653 кв.м., нива № 335/ 23.04.2012г. продажба 136,50 1413,00 1413,00 1554,30 РЕШЕНИЕ №94/30.05.2012г. на ОС-Гурково търг Младен Павлов №303 от 27.08.2012г.
47 ПИ с ид. №38203.80.12 по КККР на с. Конаре с площ 13410 кв.м., нива № 334/ 23.04.2012г. продажба 323,90 3353,00 3353,00 3688,30 РЕШЕНИЕ №95/30.05.2012г. на ОС-Гурково търг Павел Павлов №304 от 27.08.2012г.
48 ПИ с ид. №38203.80.8 по КККР на с. Конаре с площ 1686 кв.м., нива № 28/ 04.02.2011г. продажба 40,70 423,00 423,00 465,30 РЕШЕНИЕ №95/30.05.2012г. на ОС-Гурково търг Павел Павлов №305 от 27.08.2012г.
49 200/372 ид.ч. от дворно място с ид. №18157.501.318 по КККР на гр. Гурково цялото с площ 372кв.м. ведно с реално обособен    ІІ етаж от сграда с ид. №18157.501.318.1.2 със застроена площ от 111.15кв.м. № 367/ 22.10.2012г. продажба 4569,30 2500,00 2500,00 2500,00 РЕШЕНИЕ №190/25.10.2012г. на ОС-Гурково  Генка Колева и                    Кольо Колев №309 от 19.11.2012г.
50 УПИ І, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 549кв.м. ид.№18157.501.2049 № 205/ 17.11.2011г учредено право на строеж 2360,70 2700,00 2700,00 2970,00 РЕШЕНИЕ №240/28.02.2013г. на ОС-Гурково търг "ОФИС ПРЕСТИЖ" ЕООД, гр. Русе №322 от 10.05.2013г.
51 УПИ V, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 396кв.м. ид.№18157.501.2052 № 119/ 17.06.2011г учредено право на строеж 1430,40 2000,00 2000,00 2200,00 РЕШЕНИЕ №240/28.02.2013г. на ОС-Гурково търг "ОФИС ПРЕСТИЖ" ЕООД, гр. Русе №323 от 10.05.2013г.
52 УПИ VІ, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 379кв.м. ид.№18157.501.2053 № 212/ 23.11.2011г учредено право на строеж 1416,00 1900,00 1900,00 2090,00 РЕШЕНИЕ №240/28.02.2013г. на ОС-Гурково търг "ОФИС ПРЕСТИЖ" ЕООД, гр. Русе №324 от 10.05.2013г.
53 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.5 по КККР на с. Димовци със застроена площ 507кв.м.  № 38/ 10.03.2011г продажба 2626,20 6481,00 6481,00 7129,10 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг Желязка Танчева №333 от 10.06.2013г.
54 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.1 по КККР на с. Димовци със застроена площ 44кв.м.  № 36/ 10.03.2011г продажба 227,90 603,00 603,00 663,30 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ЕКО КЛИЙН АББ" ЕООД, гр. Раднево №334 от 13.06.2013г.
55 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.2 по КККР на с. Димовци със застроена площ 414кв.м.  № 37/ 10.03.2011г продажба 2144,50 5292,00 5292,00 5822,20 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ЕКО КЛИЙН АББ" ЕООД, гр. Раднево №335 от 13.06.2013г.
56 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.6 по КККР на с. Димовци със застроена площ 84кв.м.  № 39/ 10.03.2011г продажба 562,30 4525,00 4525,00 4977,50 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ЕКО КЛИЙН АББ" ЕООД, гр. Раднево №336 от 13.06.2013г.
57 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.7 по КККР на с. Димовци със застроена площ 425кв.м.  № 40/ 10.03.2011г продажба 2845,00 17044,00 17044,00 18748,40 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ЕКО КЛИЙН АББ" ЕООД, гр. Раднево №337 от 13.06.2013г.
58 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.56.789.12 по КККР на с. Димовци със застроена площ 382кв.м.  № 161/ 19.08.2011г продажба 1478,50 3143,00 3143,00 3457,30 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ТЕДИ 2014" ЕООД, гр. Гурково №339 от 17.06.2013г.
59 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.56.789.13 по КККР на с. Димовци със застроена площ 383кв.м.  № 162/ 19.08.2011г продажба 1482,40 856,00 1482,40 1900,69 РЕШЕНИЕ №258/28.03.2013г. на ОС-Гурково търг "ТЕДИ 2014" ЕООД, гр. Гурково №340 от 17.06.2013г.
60 ПИ с ид. №38203.27.143 по КККР на с. Конаре с площ 981 кв.м., лозе № 353/ 01.08.2012г. продажба 180,30 800,00 800,00 800,00 РЕШЕНИЕ №284/23.05.2013г. на ОС-Гурково  Павел Павлов №341 от 27.06.2013г.
61 ПИ с ид. №44776.21.3 по КККР на с. Лява река с площ 647 кв.м., изоставена орна земя № 396/ 20.05.2013г. продажба 17,10 440,00 440,00 616,00 РЕШЕНИЕ №303/27.06.2013г. на ОС-Гурково търг Стойко Петков №351 от 17.09.2013г.
62 ПИ с ид. №22767.222.257 по КККР на с.Паничерево с площ 184 кв.м., нива Станьо Иванов Винков продажба 1,90 125,00 125,00 125,00 РЕШЕНИЕ №201/29.11.2012г. на ОС-Гурково  Община Гурково   № 429 / 24.01.2014 г.  №356 от 11.12.2013г.
63 УПИ І-1116, кв. 153 по плана на гр. Гурково, с площ от 1446кв.м./Договор №58от 21.12.2004г. и Договор №59от 21.12.2004г. за учредено право на строеж/ ид.№18157.501.1116 № 31/ 17.02.2011г. учредено право на надстрояване с площ от 174.29 кв.м.   5900,00 5900,00 5900,00 РЕШЕНИЕ №330/22.10.2013г. на ОС-Гурково  Марин Йовков №357 от 11.12.2013г.
64 ПИ с ид. №144776.501.207 по КККР на с. Лява река с площ 87 кв.м., за друг вид застрояване № 409/ 11.10.2013г. продажба 156,60 220,00 220,00 242,00 РЕШЕНИЕ №346/28.11.2013г. на ОС-Гурково търг Жулиета Абрашева №358 от 17.02.2014г.
65 ПИ с ид. №18157.182.1 по КККР на гр. Гурково с площ 915 кв.м., лозе № 228/ 25.11.2011г. продажба 41,00 570,00 570,00 627,00 РЕШЕНИЕ №331/22.10.2013г. на ОС-Гурково търг Йордан Георгиев №359 от 17.02.2014г.
66 ПИ с ид. №28595.501.29 по КККР на с. Жълтопоп с площ243 кв.м., за друг вид застрояване № 408/ 11.10.2013г. продажба 437,40 610,00 610,00 671,00 РЕШЕНИЕ №347/28.11.2013г. на ОС-Гурково търг Владимир Етов №360 от 17.02.2014г.
67 УПИ ІІ, кв. 69 по плана на гр. Гурково, с площ от 382кв.м./Договор №61 от 15.11.2004г.  за учредено право на строеж/ ид.№18157.501.2015 № 236/ 15.12.2011г. учредено право на пристрояване с площ от 20 кв.м.   144,00 144,00 144,00 РЕШЕНИЕ №379/30.01.2014г. на ОС-Гурково  Анка Минчева №369 от 31.03.2014г.
68 2828/5828 ид.ч. от УПИ 589, кв.40 парцел: XVIII, XIX, XX, XXI по плана на гр. Гурково цялото с площ 5828кв.м. ид.№18157.501.589 № 377/ 01.03.2013г. продажба 15257,10 25500,00 30000,00 30000,00 РЕШЕНИЕ №332/22.10.2013г. на ОС-Гурково  Кольо Колев №376 от 18.06.2014г.
69 ПИ с ид. №22767.193.744 по КККР на с. Паничерево с площ 11000 кв.м., Изоставена орна земя № 443/ 18.06.2014г. продажба 1202,90 14500,00 14500,00 15950,00 РЕШЕНИЕ №438/26.06.2014г. на ОС-Гурково търг Елена Кабова №382 от 08.10.2014г.
70 ПИ с ид. №18157.57.17 по КККР на гр. Гурково с площ 1137 кв.м., лозе № 453/ 12.11.2014г. продажба 105,90 740,00 740,00 814,00 РЕШЕНИЕ №504/18.12.2015г. на ОС-Гурково търг Красимир Гергов №409 от 30.03.2015г.
71 15/4930 ид.ч. от УПИ ІІ-780, кв.61  по план за регулация на с.Конаре цялото с площ 4930кв.м. ид.№38203.501.780 № 494/ 08.04.2015г. продажба 34,20 125,00 125,00 125,00 РЕШЕНИЕ №560/30.04.2015г. на ОС-Гурково  "ДЕКОР-2000" ЕООД, гр. Гълъбово №420 от 02.06.2015г.
72 ПИ с ид. №18157.44.49 по КККР на гр. Гурково с площ 1103 кв.м., лозе № 432/ 31.03.2014г. продажба 45,20 750,00 750,00 825,00 РЕШЕНИЕ №550/26.03.2015г. на ОС-Гурково търг Румяна Нурева №428 от 29.06.2015г.
73 ПИ с ид. №18157.60.320 по КККР на гр. Гурково с площ 266 кв.м., изоставена орна земя № 486/ 24.03.2015г. продажба 22,59 310,00 310,00 341,00 РЕШЕНИЕ №561/30.04.2015г. на ОС-Гурково търг Красимир Гергов №430 от 27.07.2015г.
74 ПИ с ид. №44776.23.9 по КККР на с.Лява река с площ 1354 кв.м., изоставена орна земя № 482/ 24.03.2015г. продажба 35,80 800,00 800,00 880,00 РЕШЕНИЕ №562/30.04.2015г. на ОС-Гурково търг Красимир Гергов №431 от 27.07.2015г.
75 ПИ с ид. №44776.10.326 по КККР на с.Лява река с площ 5168 кв.м., изоставена орна земя № 483/ 24.03.2015г. продажба 48,80 2930,00 2930,00 3223,00 РЕШЕНИЕ №562/30.04.2015г. на ОС-Гурково търг Красимир Гергов №432 от 27.07.2015г.
76 УПИ ІІ-1112, кв. 25 по плана на гр. Гурково, с площ от 3951кв.м./Договор за собственост от 27.01.1992г./ ид.№18157.501.1112.2 № 236/ 15.12.2011г. учредено право на пристрояване, тераса към ап.4 с площ от 7.50 кв.м.   150,00 150,00 150,00 РЕШЕНИЕ №600/30.07.2014г. на ОС-Гурково  Донка Узунова №435 от 03.09.2015г.
77 УПИ ІІ-1112, кв. 25 по плана на гр. Гурково, с площ от 3951кв.м./Договор за собственост от 27.01.1992г./ ид.№18157.501.1112.2 № 236/ 15.12.2011г. учредено право на пристрояване, тераса към ап.4 с площ от 6.90 кв.м.   140,00 140,00 140,00 РЕШЕНИЕ №601/30.07.2014г. на ОС-Гурково  Десислава Фишер №437 от 03.09.2015г.
78 ПИ с ид. №18157.79.29 по КККР на гр. Гурково с площ 1311 кв.м., нива № 497/ 18.05.2015г. продажба 143,40 2050,00 2050,00 2255,00 РЕШЕНИЕ №630/30.09.2015г. на ОС-Гурково търг Христо Христов №454 от 05.01.2016г.
79 УПИ XVІ-1055, кв. 32 по плана на гр.Гурково,           с площ от 1538кв.м. ид.№18157.501.1055 № 30/ 17.02.2011г. продажба 8897,30 28100,00 28100,00 30910,00 РЕШЕНИЕ №86/31.03.2016г. на ОС-Гурково търг "ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЪНТ"ЕООД, гр. Гурково №472 от 22.06.2016г.
80 1, парцел І, кв.1                 по плана на гр.Гурково,           с площ от 601 кв.м. ид.№18157.501.2094 № 652/ 07.03.2016г. продажба 2041,60 2210,00 2210,00 2431,00 РЕШЕНИЕ №100/28.04.2016г. на ОС-Гурково търг Кольо Колев №479 от 29.07.2016г.
81 1, парцел ІІ, кв.1                 по плана на гр.Гурково,           с площ от 667 кв.м. ид.№18157.501.2095 № 653/ 07.03.2016г. продажба 2265,80 2420,00 2420,00 2662,00 РЕШЕНИЕ №100/28.04.2016г. на ОС-Гурково търг Кольо Колев №478 от 29.07.2016г.
82 УПИ II, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 286кв.м.    ид.№18157.98.959 № 675/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 996,10 1190,00 1190,00 1309,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Тана Михайлова №490 от 07.10.2016г.
83 УПИ VII, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 259кв.м.    ид.№18157.98.964 № 674/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 902,10 1080,00 1080,00 1188,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Стефка Чолакова №494 от 12.10.2016г.
84 УПИ II, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 296кв.м.    ид.№18157.98.967 № 697/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 1031,00 1230,00 1230,00 1353,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Мария Митева №492 от 07.10.2016г.
85 УПИ IIІ, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 287кв.м.    ид.№18157.98.968 № 679/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 999,60 1190,00 1190,00 1309,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Зина Димитрова №491 от 07.10.2016г.
86 УПИ IV, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 382кв.м.    ид.№18157.98.969 № 680/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 1330,50 1590,00 1590,00 1749,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Антоанета Иванова №493 от 12.10.2016г.
87 УПИ V, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 405кв.м.    ид.№18157.98.970 № 681/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 1410,60 1690,00 1690,00 1859,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Сашо Михов №489 от 07.10.2016г.
88 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 80кв.м.     ид.№22767.501.663 № 277/ 13.01.2012г. учредено право на надстрояване 160,00 480,00 480,00 480,00 РЕШЕНИЕ №174/29.09.2016г. на ОС-Гурково търг Люба Славова №496 от 21.10.2016г.
  ПИ с ид. №18157.79.30 по КККР на гр. Гурково с площ 412 кв.м., нива № 425/ 13.01.2014г. продажба 21,70 500,00 500,00 550,00 РЕШЕНИЕ №173/29.09.2016г. на ОС-Гурково търг Христо Христов № 498 от 07.12.2016г.
89 УПИ XVII - 863, кв. 59 по плана нагр. Гурково, с площ от 344кв.м.    ид.№18157.501.863 № 452/ 07.10.2014г. учредено право на строеж   510,00 500,00 550,00 РЕШЕНИЕ №479/30.10.2014г. на ОС-Гурково търг Асие Таит №499 от 07.12.2016г.
90 1115, парцел Х, кв.33                 по плана на гр.Гурково,           с площ от 64 кв.м. ид.№18157.501.2138 № 941/ 26.01.2017г. продажба 416,00 650,00   650,00   Деньо Денев             Катерина Денева №507 от 21.03.2017г.
91 УПИ Х-1115, кв. 33 по плана на гр.Гурково, с площ от 2109кв.м.    ид.№18157.501.2137 № 942/ 26.01.2017г. учредено право на строеж          за гараж   250,00 250,00 275,00 РЕШЕНИЕ №284/31.05.2017г. на ОС-Гурково търг Костадина Пенева №532 от 08.08.2017г.
92 УПИ Х-1115, кв. 33 по плана на гр.Гурково, с площ от 2109кв.м.    ид.№18157.501.2137 № 942/ 26.01.2017г. учредено право на строеж          за гараж   250,00 250,00 275,00 РЕШЕНИЕ №284/31.05.2017г. на ОС-Гурково търг Радка Атанасова №531 от 08.08.2017г.
93 УПИ Х-1115, кв. 33 по плана на гр.Гурково, с площ от 2109кв.м.    ид.№18157.501.2137 № 942/ 26.01.2017г. учредено право на строеж          за гараж   250,00 250,00 275,00 РЕШЕНИЕ №284/31.05.2017г. на ОС-Гурково търг Силвия Филипова №530 от 08.08.2017г.
94 1066, парцел IV, кв.37                 по плана на гр.Гурково,           с площ от 612 кв.м. ид.№18157.501.1066 № 1084/ 25.07.2017г. продажба 2631,60 3440,00   3440,00   Мара  Желева         Недка Мазнева          Георги Недков  №534 от 24.08.2017г.
95 УПИ III, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 278кв.м.    ид.№18157.98.960 № 693/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 968,30 1160,00 1160,00 1276,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Исус Славов №546 от 13.11.2017г.
96 УПИ IV, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 280кв.м.    ид.№18157.98.963 № 678/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 968,30 1160,00 1160,00 1276,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Огнян Михайлов №547 от 14.11.2017г.
97 УПИ VII, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 280кв.м.    ид.№18157.98.972 № 699/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 975,20 1170,00 1170,00 1287,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Христина Антонова №545 от 13.11.2017г.
98 УПИ I, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 275кв.м.    ид.№18157.98.966 № 696/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 957,80 1150,00 1150,00 1265,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Недялка Илиева №565 от 11.05.2018г.
99 УПИ VI, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 280кв.м.    ид.№18157.98.971 № 698/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 975,20 1170,00 1170,00 1287,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Сашо Янков №564 от 11.05.2018г.
100 УПИ I, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 288кв.м.    ид.№18157.98.958 № 674/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 1003,10 1200,00 1200,00 1320,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Гална  Колева №566 от 11.05.2018г.
101 УПИ IХ, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 363кв.м.    ид.№18157.501.2054 № 213/ 23.11.2011г. учредено право на строеж 1389,20 1240,00 1240,00 1364,00 РЕШЕНИЕ №354/21.12.2017г. на ОС-Гурково търг Красимир Демирев №563 от 11.05.2018г.
101 УПИ ХIV, кв. 69 по плана на гр.Гурково, с площ от 351кв.м.    ид.№18157.501.2027 № 241/ 15.12.2011г. учредено право на строеж 1343,30 1250,00 1250,00 1375,00 РЕШЕНИЕ №351/21.12.2017г. на ОС-Гурково търг Анка  Славова №562 от 11.05.2018г.
102 УПИ Х, кв. 68 по плана на гр.Гурково, с площ от 431кв.м. ид.№18157.501.2055 № 214/ 23.11.2011г. учредено право на строеж 1653,30 1480,00 1480,00 1628,00 РЕШЕНИЕ №350/21.12.2017г. на ОС-Гурково търг Недка  Славова №561 от 11.05.2018г.
102 УПИ ХIII, кв. 69 по плана на гр.Гурково, с площ от 352кв.м. ид.№18157.501.2026 № 240/ 15.12.2011г. учредено право на строеж 1347,00 1250,00 1250,00 1375,00 РЕШЕНИЕ №352/21.12.2017г. на ОС-Гурково търг Димка  Иванова №560 от 11.05.2018г.
103 УПИ ХІ, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 380кв.м. ид.№22767.501.667 № 282/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 1421,60 1080,00 1080,00 1188,00 РЕШЕНИЕ №349/21.12.2017г. на ОС-Гурково търг Минчо Минчев №559 от 11.05.2018г.
104 УПИ 1045- ХVIІ, кв. 26 по плана нагр.Гурково, с площ от 400кв.м. ид.№18157.501.1045 № 1132/ 15.12.2017г. учредено право на строеж 2325,60 10270,00 10270,00 25675,00 РЕШЕНИЕ №381/22.02.2018г. на ОС-Гурково търг Валери Мачков №558 от 11.05.2018г.
105 УПИ V, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 280кв.м.    ид.№18157.98.971 № 677/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 1031,00 1230,00 1230,00 1353,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Анета Митева №570 от 11.06.2018г.
106 Селскостопанска сграда /полумасивна/ ид.№21124.32.283.3 по КККР на с. Димовци със застроена площ 33кв.м. ид.№21124.32.283.8 по КККР на с. Димовци със застроена площ 23кв.м.    № 1133/ 02.01.2018г продажба 165.40    115.30 4120,00 4120,00 4532,00 РЕШЕНИЕ №407/26.04.2018г. на ОС-Гурково търг "ЕКО КЛИЙН АББ" ЕООД, гр. Раднево №580 от 29.07.2018г.
107 Поземлен имот с  ид.№18157.501.1043 по КККР на гр.Гурково с площ 424кв.м. ведно със сграда със застроена площ от 61кв.м. на 2 етажа с    ид.№18157.501.1043.1  № 127/ 22.06.2011г продажба 5276,10 13700,00 13700,00 15070,00 РЕШЕНИЕ №397/29.03.2018г. на ОС-Гурково търг Галина Куртева №582 от 31.07.2018г.
108 УПИ VIII, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 248кв.м.    ид.№18157.98.965 № 695/ 04.04.2016г. учредено право на строеж 863,80 1030,00 1030,00 1133,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Юсеин Смаилов №584 от 01.08.2018г.
109 УПИ IV, кв. 71 по плана на гр.Гурково, с площ от 245кв.м.    ид.№18157.98.961 № 676/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 853,30 1020,00 1020,00 1122,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Калчо Йорданов №583 от 31.07.2018г.
110 УПИ VIII, кв. 72 по плана на гр.Гурково, с площ от 275кв.м.    ид.№18157.98.973 № 682/ 30.03.2016г. учредено право на строеж 957,80 1150,00 1150,00 1265,00 РЕШЕНИЕ №136/30.06.2016г. на ОС-Гурково търг Радка Славова №581 от 29.07.2018г.
111 Недвижим имот с обща площ от 168.11кв.м. част от сутерен и част от I етаж на сграда с ид.№18157.501.667.1 АПОС         № 274 от 16.11.2018г. покупко-продажба 8190,20 33000.00 с ДДС 33000.00 с ДДС 33000.00 с ДДС РЕШЕНИЕ №451/26.07.2018г. на ОС-Гурково  Община Гурково  №Д-60 от 25.10.2018г.
112 УПИ II, кв. 73 по плана на с. Паничерево, с площ от 368кв.м.    ид.№22767.501.653 № 267/ 12.01.2012г. учредено право на строеж 1376,70 1027,00 1027,00 1129,70 РЕШЕНИЕ №436/28.06.2018г. №450/26.07.2018г. на ОС-Гурково търг Анка Ангелова №592 от 19.11.2018г.
113 УПИ ХХII, кв. 72 по плана на с. Паничерево, с площ от 317кв.м.    ид.№22767.501.674 № 293/ 13.01.2012г. учредено право на строеж 1022,30 870,00 870,00 957,00 РЕШЕНИЕ №437/28.06.2018г. на ОС-Гурково търг Николина Стоянова №593 от 19.11.2018г.
114 УПИ ХI, кв.382 по плана на с. Конаре с площ 544кв.м.  ид.№38203.501.614           № 1178/ 05.07.2018г продажба 1135,90 3400,00 3400,00 3740,00 РЕШЕНИЕ №453/26.07.2018г. на ОС-Гурково търг "РОСИ" ЕООД №591 от 19.11.2018г.
115 УПИ І, кв. 72 по плана на с.Паничерево, с площ от 80кв.м.     ид.№22767.501.663 № 277/ 13.01.2012г. учредено право на надстрояване и пристрояване 250,10 730,00 731,00 731,00 РЕШЕНИЕ №452/26.07.2018г. на ОС-Гурково  Люба Славова №596 от 26.11.2018г.

МЕНЮ