Председател

инж. НЕЙКО СТОЯНОВ НЕЙКОВ

Дата на раждане: 01.09.1975 г. в гр. Казанлък.

Основно образование завършва в СОУ „Христо Смирненски “  гр. Гурково,  средно  в  Механотехникума

гр. Казанлък .

Завършил е Техническия университет в гр. Габрово – специалност „Машинен инженер“.

Женен с две деца.

 

За контакти:

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора,

бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: 04331/ 22-60, 27-27

факс: 04331/ 2884

e-mail: obs_gurkovo@mail.bg

МЕНЮ