Постоянни комисии

Чл. 45. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл. 46. (1) Постоянните комисии на общински съвет гр.Гурково са:

 1. Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални програми, териториално развитие и общинска собственост;
 2. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности и  вероизповедание;
 3. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда;
 4. Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации.

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.,не повече от веднъж на една година с изключение на случаите по Чл.50,ал2

Постоянни комисии към Общински съвет – Гурково


Мандат 2015 – 2019 Г.

 

І. Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални програми, териториално развитие и общинска собственост.

 1. Иванка Златева Димитрова -  председател
 2. Румяна Иванова Стоянова  -  член
 3. инж. Атанас Тодоров Тодоров  -  член
 4. Минчо Сашев Минчев    -   член
 5. Николай Тодоров Мечев   -  член

ІІ. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности и вероизповедание.

 1. Катя Недева Желева  -  председател
 2. Радостина Недялкова Добрева   -  член
 3. Галина Симеонова Колева  -  член
 4. Иванка Златева Димитрова  -  член
 5. Пенчо Харалампиев Пенчев  -  член

ІІІ. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 1. Николай Тодоров Мечев - председател
 2. Радостина Недялкова Добрева - член
 3. Неделчо Иванов Попов   - член
 4. Румяна Иванова Стоянова  - член
 5. Анастас Йосков Черкезов  - член

ІV. Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на решенията на общинския съвет и работа с неправителствени организации.

 1. инж. Атанас Тодоров Тодоров  -  председател
 2. Смаил Митков Стоев  -  член
 3. Пенчо Харалампиев Пенчев   -  член
 4. Катя Недева Желева -  член
 5. Неделчо Иванов Попов  -  член

 

МЕНЮ