Усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването «Африканска чума по свинете» и непосредствената опасност от разпространение на територията на област Стара Загора

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        

         В Общинска администрация – Гурково постъпи писмо с вх.№К-1840/25.07.2019 г. на Областния управител на Област Стара Загора относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването «Африканска чума по свинете» и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора.

         В тази връзка, ОДБХ – Стара Загора от 05.08.2019 г. ще започне проверки по населении места в обекти «заден двор». При проверките, ако се установят животни-свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИс на Българска агенция по безопасност на храните, ще бъдат предприети принудителни административни мерки съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.

         В период от 10/десет/ дни до започване на проверките, собствениците, които не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят прасетата за лична консумация.

         В случай на възникнали допълнително въпроси можете да се обръщате към Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Стара Загора.

        

Диан Пантелеев -

За Кмет на Община Гурково

/Съгласно Заповед №З-314/22.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково/

 

РД

 

 

МЕНЮ