Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 22.10.2019 г. на интернет страницата на община Гурково  http://gurkovo.bg/page/proekti-na-normativni-dokumenti-158-2.html – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гурково, заедно с мотивите.

Всички заинтерисовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на 30-дневния срок ( 21 ноември  2019 год. – 17,00 часа) от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

П.к. 6199

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bg;

gurkovo_obs@abv.bg

МЕНЮ