Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Гурково

Изх.№  К - 2417

Дата:12.09.2019 г.          

 

ДО

ПП „ГЕРБ“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e-mail: paunov@gerb.bg
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
1000, гр. София,
Район Възраждане,
Ул. „Позитано“ № 20,
П.К. 382, тел.: 02/ 81 07 200,
Факс: 02/ 981 21 85,
e-mail: bsp@bsp.bg
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

за НФСБ
гр. София,
ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
тел. 0894 545 538
e-mail: presscenter@nfsb.bg
Лице за контакт: Костадин Гаров

за АТАКА
гр. София,
пл. „Петко Р. Славейков“ № 4А,
тел. 0882 662 287,
e-mail: centrala@ataka.bg
Лице за контакт: Рени Асенова

за ВМРО
гр. София,
ул. Пиротска № 5, ет. 5,
тел. 0882 249 103,
e-mail: vmro@vmro.bg
Лице за контакт: Михаил Иванов Петров

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 4442
факс: 02/ 811 4442
e-mail: chairman@dps.bg
Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

ПП „ВОЛЯ“
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e-mail: krisstina.gargorova@gmail.com
Лице за контакти: Кръстина Таскова

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

за „ДА БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,
тел. 0888 62 63 92,
e-mail: team@demokrati.bg
Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов
за ДСБ
гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

 

 

П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019 година в Община Гурково

    На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 18.09.2019 г. /сряда/ от 14.00 ч. в моя кабинет /стая №9 етаж 2 / в сградата на община Гурково, за провеждането на  консултации  за определяне съставите  на Секционните избирателни комисии в община Гурково, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на  27 октомври  2019 година.

Консултациите са публични , като в тях могат да участват парламентарно представените в 44-то Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както  и други партии и коалиции.

     При провеждане на консултациите, партиите и коалициите е необходимо да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжност в комисията,  за предлагат;  образование, специалност  и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

 2.заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към  10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите) или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събраоние. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица, или заверено копие на такова пълномощно;

4. Списък на  резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа даннитеи по т.1.

      На основание  чл.91, ал.1 от ИК, поканата е публикувана на Интернет-страницата на община Гурково http://www.gurkovo.bg/ на 12.09.2019 г.и оповестена публично на информационните табла.

 

С уважение, 

ИВАН ИВАНОВ

Кмет на община Гурково

МЕНЮ