ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

Изх.№  К - 1971

Дата:08.08. 2019 г.          

 

ДО

ПП „ГЕРБ“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e_mail: paunov@gerb.bg
Лице за контакт: Цветомир Петров Паунов

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
1000, гр.София,

Район Възраждане,

Ул. „Позитано“ № 20,

П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200,

Факс: 02/ 981 21 85,

E_mail: bsp@bsp.bg

Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

 

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

за НФСБ

гр. София,

ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3

тел. 0894 545 538

e_mail: presscenter@nfsb.bg

Лице за контакт: Костадин Гаров

за АТАКА

гр. София,

пл. „Петко Р. Славейков  № 4А,

тел. 0882 662 287,

e_mail: centrala@ataka.bg

Лице за контакт: Рени Асенова

за ВМРО

гр. София,

ул. Пиротска № 5, ет. 5,

тел. 0882 249 103,

e_mail: vmro@vmro.bg 

Лице за контакт: Михаил Иванов Петров

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

гр. София,

бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А

тел. 02/ 811 4442

факс: 02/ 811 4442

e_mail: charmain@dps.bg

Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

 

ПП „ВОЛЯ“ 
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e_mail: k.n.taskova@gmail.com

Лице за контакти: Кръстина Таскова

 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
 за „ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП

гр. София,

бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,

тел. 0888 62 63 92,

e_mail: team@demokrati.bg

Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов

за ДСБ

Гр. София,

бул. „Витоша“ № 18

 

П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019 година в Община Гурково

 

    На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 14.08.2019 г. /сряда/ от 14.30 ч. в моя кабинет /стая №9 етаж 2 / в сградата на община Гурково, за провеждането на  консултации  за определяне състава на Общинската избирателна комисия в община Гурково, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на  27 октомври  2019 година.

Консултациите са публични , като в тях могат да участват парламентарно представените в 44-то Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както  и други партии и коалиции.

     При провеждане на консултациите, партиите и коалициите е необходимо да представят следните документи:

1. писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3 от ИК ;

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към10.07.2019 г. ( датата на насрочване на изборите) или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 4.списък на  резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състав на ОИК в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на Общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

      На основание  чл.75, ал.1 от ИК, поканата е публикувана на Интернет-страницата на община Гурково http://www.gurkovo.bg/ на 08.08.2019 г.и оповестена публично на информационните табла в общинска администрация и населените места  от община Гурково.

 С уважение, 

ИВАН ИВАНОВ

Кмет на община Гурково

РЕШЕНИЕ НА ЦИК № 600-МИ София, 09.08.2019 .doc

Решение на ЦИК №603-МИ София, 12.08.2019.doc

Декларация от член на ОИК.doc

МЕНЮ