ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГУРКОВО

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ със заповед № АК- 02- ЗД – 30/31.10.2019 г. , изм. със заповед № АК- 02- ЗД – 40/04.11.2019 г.  Областният управител на Област Стара Загора свиква ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ГУРКОВО  НА 12.11.2019 г. /ВТОРНИК / ОТ  16.00 часа в МЛАДЕЖКИ КЛУБ – ГУРКОВО при следния 

 

 

   Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

        

1. Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове.

2. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания Кмет на Община Гурково и новоизбраните  Кметове на кметства  на територията на Община Гурково, за което същите да подпишат клетвен лист.

        3. Избиране на Председател на Общински съвет – Гурково.

 

 

 

 

 

 МАРИЯ ИЛИЕВА  /П/

ВрИД Кмет на община Гурково

съгласно решение № 622/19.09.2019 г.

на Общински съвет Гурково

НСОРБ.jpeg

МЕНЮ