ОБЩИНА ГУРКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ.

За да се включите в Механизма лична помощ, трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес.

Документи за включване съгласно чл.2, ал. 2, ал.3, ал.4 са:

  • заявление (Приложение 1), в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
  • направлението, издадено от дирекция "Социално подпомагане", с определения Ви брой часове за лична помощ.

Документ за самоличност за справка или документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

Важно е да знаете!!!

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване може да откриете на следния линк – http://gurkovo.bg/page/sotcialni-dejnosti-275-1.html

МЕНЮ